ฟรี

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูล ชาย หญิง รวม
ผู้บริหาร 1 1 2
ข้าราชการครู 6 12 18
พนักงานราชการ 1 0 1
อัตราจ้าง 0 1 1
ลูกจ้างประจำ 0 0 0
ลูกจ้างชั่วคราว 0 3 3
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 0 0 0
รวมเฉพาะครูผู้สอน 7 14 21
รวม (ไม่นับนักศึกษาฯ) 9 17 26
รวมทั้งหมด 9 17 26