ฟรี

อักษรย่อ/สี/ต้นไม้ประจำโรงเรียน

สีประจำโรงเรียน
ชมพู – ม่วง
                 ชมพู – ม่วง               มาจากสีของดอกตะแบกหรืออินทนิล  ซึ่งเป็นต้นไม้
 ประจำโรงเรียน
                    ชมพู    หมายถึง         ความรัก  ความปรารถนาดี  มองโลกด้วยความดีงาม
            ม่วง     หมายถึง         ความงดงามแห่งชีวิตเป็นผู้รู้  ผู้ตื่น  ผู้เบิกบาน

อักษรย่อของโรงเรียน
ท.ด.
 
คติพจน์ของโรงเรียน
การศึกษาเพื่อชีวิต  (Education for Life)
 
ต้นไม้ประจำโรงเรียน
ต้นตะแบก