ฟรี

ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน


เทียนไข
  หมายถึง  แสงสว่างแห่งปัญญา
เสมาธรรมจักร  หมายถึง  สัญลักษณ์แห่งการศึกษา
(การศึกษาเป็นแสงสว่างแห่งปัญญาครอบคลุมโรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม)