ฟรี

ปรัชญา/คติพจน์

“สงฺวิรุฬเหถ  เมธาวี”
 แปลว่า  คนมีปัญญาย่อมเจริญก้าวหน้า