ฟรี

ประวัติโรงเรียน

จากมูลเหตุที่ชาวบ้านท่าด้วง  และหมู่บ้านใกล้เคียงได้แจ้งความประสงค์กับทางราชการขอให้กรมสามัญศึกษา(เดิม)  จัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้น  เพื่อให้บุตรหลานของชุมชนได้เรียนต่อในระดับมัธยมศึกษา  จึงทำการ  เปิดการเรียนการสอนในลักษณะโรงเรียนสาขาของโรงเรียนหนองไผ่  โดยได้รับความช่วยเหลือทั้งในด้านวัสดุอุปกรณ์  และบุคลากร  เริ่มทำการสอนในวันที่  18  พฤษภาคม  2535 และได้มีคำสั่งแต่งตั้ง  นายจงรัก  เกตแค  ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่  เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบโรงเรียนสาขา  และนายทวีศักดิ์  มีประจำ  อาจารย์ 2  โรงเรียนหนองไผ่เป็นอาจารย์ประจำชั้น  ครั้งแรกที่เปิดทำการสอนมีนักเรียนเข้าเรียนจำนวนทั้งสิ้น  35  คน  สถานที่ในการจัดการเรียน    การสอนได้รับความอนุเคราะห์จากโรงเรียนบ้านท่าด้วง(สปช.เดิม)ให้ใช้อาคารเรียนเป็นที่จัดการเรียนการสอน
          ในระยะเวลาต่อมา  มีผู้บริจาคที่ดินเพื่อจัดเตรียมตั้งโรงเรียนและสร้างอาคารเรียน  จำนวนประมาณ  35  ไร่  40  ตารางวา  ซึ่งมีผู้บริจาคได้แก่  พระวิฑุร  กนตธมฺ.โม  เจ้าอาวาสวัดใหม่ทรงธรรม  จำนวน  10   ไร่  นายสมุทร  พรหมดี  จำนวน  15  ไร่  นายทอง  อินทร์ปาน  จำนวน  5  ไร่  และนางละเอียด โสประดิษฐ์  จำนวน  5  ไร่
          ต่อมาในปี พ.ศ.2536  ทางโรงเรียนได้ดำเนินการขอใช้พื้นที่ดังกล่าว  ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าสงวนจากกรมป่าไม้  จึงได้ร่วมมือกับผู้นำหมู่บ้านและประชาชนในพื้นที่จัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราว  ขนาด  3  ห้องเรียน
          ในวันที่  3  กุมภาพันธ์  2535  กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนเอกเทศ ชื่อ โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม  และได้รับการจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียน  และอาคารประกอบ  รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ต่างๆจำนวน  11  ล้านบาท  โดยในปีการศึกษา  2539  เปิดทำการสอนในระดับชั้น ม.1-ม.3  และในปีการศึกษา 2540      ได้ย้ายมาทำการเรียนการสอนที่อาคารเรียนถาวร ณ เลขที่ 72  หมู่  3  บ้านไทรงาม  ตำบลท่าด้วง  อำเภอหนองไผ่  จังหวัดเพชรบูรณ์  มีครู-อาจารย์  จำนวน 9 คน  ลูกจ้างประจำ  จำนวน 2 คน  และนักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.3               จำนวน 296  คน
          ปีการศึกษา  2541  ได้รับอนุมัติให้เปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4)  เป็นปีแรก   มีครู-อาจารย์  จำนวน 10 คน  ลูกจ้างประจำ  จำนวน 2 คน  และนักเรียน  326  คน
          ปัจจุบันโรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม  ตั้งอยู่เลขที่ 72 หมู่ 3 บ้านไทรงาม  ตำบลท่าด้วง  อำเภอหนองไผ่                 จังหวัดเพชรบูรณ์  มีข้าราชการครูทั้งหมดจำนวน 20 คน  พนักงานราชการ  จำนวน  1  คน ครูอัตราจ้างชั่วคราว  จำนวน 1  คน  ลูกจ้างประจำ  จำนวน 2 คน  ลูกจ้างชั่วคราว  จำนวน 1  คน  และจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 270 คน  โดยมี นางน้ำผึ้ง จันเจริญ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน